Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

> İşbu sözleşme Cevizlik mah. Hüsreviye sok. No: 12 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan NEOS YAZILIM & AKADEMİ ile bu sözleşme bağlantısına gelmeden önce kendisine ait fatura bilgileri web üzerinden girilmiş olan ALICI arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞME KONUSU

1. NEOS YAZILIM &AKADEMİ, ALICI’nın bilgilerini girdiği KURSİYER’e işbu sözleşme ile birlikte belirlenen şartlarda eğitim hizmeti vermeyi; ALICI da sözleşme bedelini NEOS YAZILIM&AKADEMİ’ye ödemeyi kabul ve taahhüt

3. EĞİTİM HİZMETİNİN SUNULMASI

> Online-Canlı Eğitim: Eğitim hizmetinin öğrenci ve eğitmenler, eş zamanlı olarak internet üzerinden gerçekleşmesini ifade eder.

▪ ALICININ işbu sözleşmeyi kabul bağlantısına tıklayarak onaylaması ve ödeme adımlarının tamamlanması halinde belirlemiş olduğu e-posta adresine eğitime eğitim öncesi gerekli bilgiler iletilir.

▪ ALICI daha önce tarih ve saati belirlenmiş olan eğitimlere uzaktan erişim yoluyla katılacaktır. NEOS YAZILIM&AKADEMİ, eğitim hizmetini internet üzerinden online-canlı olarak sunacaktır.

▪ Eğitime katılma hakkına sahip olan ALICI, e-posta adresine gönderilen bağlantıya (link) belirlenen tarih ve saatte bağlanarak giriş yapabilir.

4. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

> NEOS YAZILIM&AKADEMİ’ın vereceği kariyer danışmanlık hizmeti iş bulma vaadi olarak yorumlanamaz. > ALICI, sözleşme ile belirlenen miktardaki ücreti, eğitime devam etmese dahi sözleşmede yazılı ödeme planı çerçevesinde ve tamamıyla ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt ALICI eğitim ücretini, gerekli araştırmaları, karşılaştırmaları yaptıktan sonra kabul etmiş olduğunu, sonradan herhangi bir gerekçe ileri sürerek bu bedeli tartışma konusu yapmayacağını, gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

> Verilen eğitim hizmeti ile eğitim içeriğini oluşturan sunumların, yazılımların, görsellerin, metinlerin, konuşmaların, kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların bütün fikri ve sınai telif hakları NEOS YAZILIM&AKADEMİ’ye ait olup, tüm bunlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımı yapılan “ESER” niteliğindedir. Eserin izinsiz olarak kaydedilmesi, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması tamamının veya bir bölümünün kullanılması yasak olup, aksine hareket eden ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

> Sözleşme bedeli, tüm vergiler dahil olarak aşağıda belirtilmiştir. Satın alma işlemini online (çevirim içi) olarak kredi kartı ile yapan ALICI’nın, sözleşme ile belirlenen tüm eğitim ücretinin belirlenen vadelerde kredi kartından NEOS YAZILIM&AKADEMİ tarafından çekilmesine rıza ve muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

> ALICI, eğitim başlamadan önce kurumdan ayrılmak isterse, eğitim - öğrenim ücretinin %10’u ile sözleşme ekinde belirtilerek ALICIYA imza karşılığı teslim edilen dijital eğitim yayınlarının ücreti (bu yayınlar kullanılmamış olsa dahi iade kapsamında değildir.) dışındaki kısmına isabet eden ücretleri kendisine iade edilerek sözleşmesi feshedilir. NEOS YAZILIM&AKADEMİ ALICIYA ayırmış olduğu kontenjan dolayısıyla diğer ALICIların eğitime geç başlamasından kaynaklanan zararını, sözleşmeyi fesheden ALICIe ayrıca rucü etme hakkına

> ALICININ eğitim alacağı grupta ilk yoklamanın alınması ile birlikte eğitim başlar. Eğitime devam esastır. ALICI mazeretsiz devam etmediği eğitimlerin bedellerinden de sorumludur.

> NEOS YAZILIM&AKADEMİ, eğitim içeriğini teknolojinin gerekliliklerine ve bilişim sektöründeki ihtiyaçlara göre güncelleme hakkına ALICI, böyle bir güncelleme yapılması nedeniyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

> ALICI, eğitim başladıktan sonra eğitim almasına engel teşkil edecek derecede bir sağlık probleminin ortaya çıkması halinde yazılı fesih başvurusunda Başvurunun kabulü halinde, toplam sözleşme bedelinden, eğitim ücretinin %10’u ile sözleşme ekinde belirtilen imza karşılığı teslim edilen dijital eğitim yayınlarının ücreti (bu yayınlar kullanılmamış olsa dahi iade kapsamında değildir.) ve yazılı başvuru yaptığı tarihe kadar ALICI’nın eğitim aldığı sınıfa/gruba sunulan/sağlanan eğitim-ders saati bedeli düşülür. Geriye kalan ücret ALICIYA iade edilerek sözleşme feshedilir. Yazılı olmayan ve belgelenmeyen talepler dikkate alınmaz.

> İşbu sözleşmeye konu olan hizmet “Eğitim Hizmeti” olduğu için, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” alt başlıklı 15. maddesinde düzenlenen, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin” sözleşmelerdendir ve cayma hakkının istisnası kapsamındadır.Bu nedenle 14 günlük cayma süresi içerisinde hizmetin verilmeye başlanması halinde, ALICININ cayma hakkını en geç hizmetin başladığı günden bir gün önce bildirmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin feshine dair talepleri, sözleşmede yazılı olan fesih hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

> Sözleşmenin feshi halinde ödemesini kredi kartı ile yapmış olan ALICILARIN ücret iadesi ödeme yapılan kredi kartı hesabına gider pusulasını imzalamasından sonra yapılır. Eğitim bedelini nakit veya banka kanalıyla ödemiş olan ALICILARIN iadesi ise ALICI’nın yazılı olarak bildireceği banka hesabına yapılır. Ücret iadesi için yapılacak dolaylı masraflar ALICIYA yansıtılır. Banka hesap bilgilerini yazılı olarak NEOS YAZILIM&AKADEMİ’ye iletmeyen ve gider pusulasını imzalamayan ALICI’ya iade yapılmayacak olup bu nedenle iade yapılamamasından doğan sorumluluk ALICIYA YAZILIM&AKADEMİ eğitim verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacı ile sınıf eğitmenini değiştirebilir YAZILIM&AKADEMİ, eğitim başlangıç tarihini yönetim tarafından gerekli görüldüğü takdirde sözleşmede belirtilen tarihten 21 gün sonrasına kadar erteleyebilir. Hizmetin ne zaman başlatılacağı ALICI ile birlikte belirlenmiş olup, erken kayıt indiriminden yararlanan ALICI sözleşme tarihinden sonraki 21 gün içinde hizmetin başlatılmadığından bahisle iptal talebinde bulunamaz. 21 günlük süre sözleşmede belirtilen kurs başlama tarihinden itibaren hesap edilir

> ALICI, eğitimi ileri bir tarihe ertelememek ve biran önce eğitime başlamak için eğitim içeriği aynı kalmak koşuluyla hızlandırılmış programa katılmayı kabul Hızlandırılmış program sınıfları en az 5 en fazla 7 kişiden oluştuğunda, eğitim belirtilen kurs süresinin % 75’i kadar, en az 2 en fazla 4 kişiden oluştuğunda ise %50’si kadardır.

> ALICI, iş bu sözleşmeyle NEOS YAZILIM&AKADEMİ’nin eğitimle ilgili iç yönetmeliklerine uymakla yükümlü olduğunu da kabul ve taahhüt eder.

> ALICI, kendisine yapılacak bildirimler için bir GSM numarası ve e-posta adresini vermesi halinde, verdiği telefon numaralarına SMS gönderilmesine rıza ve muvafakat ettiğini, bu telefon numaralarına SMS ile ve/ veya e-posta adresine gönderilecek e-posta ile yapılan bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt

> ALICI satın alma adımları sırasında kendisi yerine “Eğitime katılacak katılımcı (lar) olarak bilgilerini ibraz ettiği kişi(ler) var ise işbu sözleşmeden doğan tüm eğitim hizmeti haklarını bu kişilere devir edeceğini ve eğitim hakkı talep edemeyeceğini taahhüt eder. Bu kişi(ler)in isimleri ile kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Bu koşulda ALICI’nın ödeme ile ilgili tüm sorumlulukları devam etmektedir.

> Taraflar, sözleşmede yazılı olan adreslerin tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını taahhüt eder.

> Taraflar aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

ALICI BİLGİLERİ

Adı-Soyadı: {FATURA_TAM_AD_UNVANI} GSM No: {ALICI_TELEFONU} E-Posta: {ALICI_EPOSTA} Adres: {FATURA_ADRESI}

FATURA BİLGİLERİ

Adı-Soyadı / Şirket: {FATURA_TAM_AD_UNVANI} GSM No: {ALICI_TELEFONU} EPosta: {ALICI_EPOSTA} Adres: {FATURA_ADRESI} TC Kimlik No: / VD – Vergi No: {OZELALAN_billing_tcno}

KATILIMCI BİLGİLERİ

Adı-Soyadı: {OZELALAN_katilimci_isim} GSM No: {OZELALAN_katilimci_telefon} TC Kimlik No: {OZELALAN_katilimci_tckimlik} E-Posta: {OZELALAN_katilimci_email} Adres:

EĞİTİM BİLGİLERİ

• Kursiyer, sözleşmesinde yazılı olan planlanan eğitime başlama tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde eğitimi almak zorundadır. Kayıt olduğu tarihten itibaren eğitimini bu süre içinde almamış olan kursiyer eğitim hakkını kaybeder ve kendisine ücret iadesi de yapılmaz. Kaydolduğu eğitimin ne zaman başlayacağını takip etmek kursiyerin yükülüğündedir. Kursiyerin eğitime, “eğitim almasına engel olan bir sağlık sorunu nedeniyle katılamaması halinde, devlet hastanesinden aldığı heyet raporundaki süre bu 2 yıllık süreye ilave edilecektir.

SÖZLEŞME BEDELLERİ

1. ÖDEME BİLGİLERİ :

KDV Dahil Peşin Fiyat KDV Hariç Vadeli Fiyat KDV Dahil Vadeli Fiyat Anlaşılan Eğitim Hizmeti Sözleşme Bedeli Anlaşılan Vade Sayısı Dijital Yayın Ücreti Eğitim ücretlerimize KDV dahildir.

İPTAL İADE ve CAYMA HAKKI

1-Sağlayıcı Bilgileri: Cevizlik mah. Hüsreviye sok no: 12 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0501 320 53 58 E-Posta Adresi: neosiletisim@gmail.com • İade ve iptal taleplerinizi 0501 320 53 58 numaralı İletişim Merkezimize veya neosiletisim@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

• Talepleriniz, Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullar doğrultusunda değerlendirilecektir.

• İade ve iptal taleplerinizi, mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde iletmeniz gerekir.

• Eğer mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde hizmet almaya başladıysanız, iade ve iptal talebinizi hizmet başlangıcından en az 1 gün önce iletmiş olmanız gerekir.

• Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uymayan taleplerde iade ve iptal yapılmaz.

• Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uyan talepleriniz ilgili birimimizce değerlendirilerek ve değerlendirme sonucu, kayıt sırasında paylaştığınız e-mail adresinize gönderilecektir.NEOS YAZILIM & AKADEMİ KURUCU: DUHAN GÖKKAYA