Gökbil Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Limited Şirketi KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 1. Tanımlar İşbu aydınlatma metninde geçen; Mevzuat: Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralların belirlendiği başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili diğer mevzuatı ifade eder. İlgili Kişi/ Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri vb. Neos Yazılım : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 1342072 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Meşrutiyet mahallesi Meşrutiyet caddesi no:18 kat:2 Kızılay Ankara adresinde bulunan Gökbil Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Limited Şirketi ’ni (“Neos Yazılım”) ifade etmektedir. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika kapsamında Veri Sorumlusu Neos Yazılım’dır. İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin veri sorumluları sicili kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak Neos Yazılım adına Kurul ile irtibatı sağlayan, İlgili Kişiler/Veri Sahipleri tarafından yapılan başvuruları kabul eden, değerlendiren ve cevaplayan kişidir. 2. Veri Sorumlusu KVKK kapsamında iş ortağı, hissedar, yönetici, çalışan, çalışan adayı, stajyer, ziyaretçi, beraber çalıştığı ve/veya çalışacağı tedarikçi firma, müşteri sıfatıyla paylaşılan tüm kişisel veriler; veri sorumlusu olarak belirlenen Neos Yazılım tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun şekilde; • Kişisel verilere ilişkin faaliyetler kapsamında aşağıdaki genel ilkelere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiğimizi, • Veri sahiplerine, kişisel verilerini güncellemeleri, tarafımızca imha edilmesi talepleri ile saklanması talepleri için gerekli olanakları sağlamakta ve verilerin doğru ve güncel bir şekilde veri tabanında yer alması için gerekli önlemleri almakta olduğumuzu, • Kişisel veri işleme faaliyetlerini meşru ve amaçlarımızla uyumlu faaliyetlerle sınırlı tutmakta ve bu amaçlara yönelik faaliyetleriyle ilgili olarak, veri sahiplerini aydınlatma metinleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında gerekli görülen hallerde rıza beyanları/formları aracılığıyla açıkça bilgilendirmekte olduğumuzu, • Kişisel verileri, Veri sahibine bildirdiğimiz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğimizi, • Kişisel verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza ettiğimizi ve edeceğimizi, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde de kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edeceğimizi, bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra ise silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir: - Neos Yazılım‘ın esas sözleşmesinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, - Neos Yazılım ile iş ortaklarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerinin, ziyaretçilerin ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilerin, beraber çalışılan ve/veya çalışılacak tedarikçi firmaların, müşterilerin arasında ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle Neos Yazılım arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki hukuki süreçlerin yürütülmesi, - Neos Yazılım’ın tanıtımı ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek etkinlikleri/eğitimleri hakkında bilgi verilmesi, - Neos Yazılım’ın faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi; uygulanması; hizmet politikalarının yürütülmesi; hizmet, satış vb. sözleşmelerin ve hukuki ilişkilerin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi - İşyerinin idaresi, işin yürütülmesi, iç yönerge ve sair politikalarının uygulanması amacıyla - Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin daha iyi hizmet verebilmek için kayıt altında tutulması - İş faaliyetlerinin, üretim ve satış süreçlerin planlanması ve icrası - Neos Yazılım’ın kendi iç denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, - Adli ve idari makamlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu mercilere sunulması, - Yasal yükümlülükleri kapsamında Neos Yazılım tarafınca tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması - Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi - Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması - Verilerin güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının sağlanması - Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, tarafımızla akdedilen sözleşmeler, protokoller, tarafımıza yapılan iş başvuruları, Neos Yazılım’ın şirket merkezine yapılan ziyaretler, kurumsal web sitesine yapılan ziyaretler, sosyal medya hesapları aracılığıyla kurulan iletişimler ve şirket merkezi girişinde ve ofisin belli alanlarındaki güvenliği sağlamak amacıyla konulan kameralar ve diğer benzer vasıtalarla, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Neos Yazılım’ın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 5. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz, Neos Yazılım tarafından, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tarafından öngörülmesi veya mevzuat tarafından öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için ve bununla sınırlı olarak, yukarıda sayılan temel ilkelere ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak olup, bununla birlikte, aşağıda belirtilen kişilere de aktarabilir: • Neos Yazılım’ın yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve esas sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, Neos Yazılım’ın doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, faaliyetleri yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığı kurum, kuruluşlarla, hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi üçüncü kişiler ile Neos Yazılım’ın haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Neos Yazılım’ın meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir. • Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir. 6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel verileri işlenen kişiler, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Neos Yazılım’a başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse işlenme nedenine, hangi verilerinin işlendiğine ve işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi talep etme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini; düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğranılması hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK’nın 28. maddesinde düzenlenen istisna hâlleri saklıdır. 7. İlgili Kişilerin Başvuru Yolları ve Hakları Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme. • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme, • Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme. • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme • Kişisel verilerinizin KVKK. Madde 7' de öngörülen ve diğer yasal şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talep, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak : Cevizlik Mah.Hüsreviye Sk. No:12 Bakırköy/İstanbul adresine elden veya posta yolu ile teslim edilmek suretiyle ya da Neos Yazılım’ın resmi e-posta adresi olan neosiletisim@gmail.com aracılığıyla Neos Yazılım’a ulaştırılabilir. 8. Diğer Hükümler • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz. • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır. • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu